ابزار بررسی تراکم کلمات کلیدی

سئو بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

بررسی تراکم کلمات کلیدی


آدرس وب سایت را وارد کنیددرباره بررسی تراکم کلمات کلیدی

با وارد کردن آدرس صفحه مورد نظر خود تعداد تراکم کلمات کلیدی در آن صفحه را مشاهده خواهید کرد.

(میزان تکرار یک کلمه کلیدی در یک متن را تراکم آن کلمه ی کلیدی می نامند)

شما می توانید برای انتخاب کلمات کلیدی از ابزار پیشنهاد دهنده کلمات کلیدی استفاده نمایید.