Online URL Encoder / Decoder

سئو بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

URL کدینگ / دیکدینگ

متن مورد نظر را جهت Encode یا Decode وارد کنید:درباره URL کدینگ / دیکدینگ

به وسیله ی این ابزار می توانید بخشی از URL ها که به صورت کد اسکی در آمده را رمز گشایی کرده و همچنین URL هایی که بخشی از آنها به زبان دیگری نوشته شده را به فرمت اسکی تبدیل کنید.